Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV pre účely prenájmu e-bicyklov

Ak je nájomca fyzickou osobu, oznámi prenajímateľovi svoje meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, adresu vrátané PSČ, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty.

Tieto osobné údaje o nájomcovi prenajímateľ spracúvala len v rozsahu v akom je potrebné na splnenie povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov nájomcu prenajímateľovi je dobrovoľné a zároveň je to povinnosťou nájomcu, ktorá vyplýva z nájomnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Prenajímateľ bez poskytnutia týchto údajov nemôže riadne plniť zmluvu s nájomcom a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Spracovanie týchto osobných údajov sa používa na vystavenie daňového dokladu, predzmluvného vzťahu, identifikáciu nájomcu, potvrdenie rezervácie, uzavretie zmluvy.

Nájomca vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri rezervovaní si služby prostredníctvom internetovej stránky www.zazihory.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak je nájomca (dotknutou osobou) osoba mladšia ako 16 rokov, súhlas so spracúvaním jej osobných údajov poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa prenajímateľ zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov bude zaobchádzať v zmysle vyššie uvedených predpisov a nariadení.

Prenajímateľ sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje nájomcu žiadnej tretej osobe. Iba v prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie povinnosti vyplývajúcich z nájomnej zmluvy.

Nájomca si je vedomý, že jeho osobné údaje musia byť sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy (napr.. dopravcovi za účelom doručenia zásielky, či splátkovej spoločnosti).

Nájomca potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Nájomca dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prenajímateľ spracúval jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Svoj súhlas môže nájomca kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho, pričom tieto blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať.